100 dejtova

dr angela ahola

odlomak iz knjige

Izdavač: Blum
Prevod: Jasmina Ahmetagić
Godina izdanja: 2023.
Broj strana: 356
Povez: Broširano
Format: 20 x 13 cm
Pismo: Latinica
ISBN: 978-86-6174-000-8
Cena: 1370 RSD
Cena sa popustom: 829 RSD

Nakon što je slepo uronila u gustu i neprohodnu džunglu dejtovanja, doktorka psihologije Angela Ahola uspela je da dešifruje kôd. Posle bezbroj intervjua, 10.000 spojeva na aplikacijama i preko 100 ličnih dejtova, postavljeni su temelji za ovaj neprocenjivi priručnik koji obiluje pragmatičnim savetima.

100 DEJTOVA je vaš novi vodič kroz svet dejtovanja, koji će vas upoznati s mnogim skrivenim signalima i pravili-ma tog drevnog rituala. Da li ste pronašli pravu osobu za sebe? Kako da se istaknete, kako da stvorite hemiju i kako da izbegnete ukletu zonu prijateljstva u koju možete biti saterani protiv svoje volje? Kako se dopisivati i odmeriti svoje reakcije? Koliko brzo bi trebalo ponovo da se vidimo posle prvog dejta?

100 DEJTOVA će vas naučiti da optimizujete svoju privlačnost, kako u digitalnoj komunikaciji tako i u susretima uživo. Saznajte koji se tipovi ličnosti sukobljavaju, a koji privlače, kako uočiti signale koji će vam ukazati na to da li će vaš partner ikada biti spreman da se obaveže (čak i ako se u početku čini da hoće). Da li ste znali da postoje tri vrste dejtera, a jednu treba obavezno izbegavati – naučite kako da ne upadnete u zamku izbora pogrešnog partnera.

100 DEJTOVA će vam otkriti kako da izgradite divno partnerstvo sa osobom koju ste toliko tražili!

* Cena sa popustom u pretprodaji važi SAMO DO 16. februara!!!

Ange­la Aho­la je dok­tor­ka psi­ho­lo­gi­je, jav­na govor­ni­ca i spi­sa­te­lji­ca. Piše o ljud­skom pona­ša­nju, odno­si­ma, ljuba­vi, pri­vlač­no­sti, dej­to­vanju, našim iskon­skim nago­ni­ma i prvim uti­sci­ma.

Smatra se za jed­nu od naj­bo­ljih govor­ni­ca u Šved­skoj. Spo­tify, H&M, Sam­sung, Man­po­wer, Bon­ni­er i šved­ski Par­la­ment među broj­nim su kli­jen­ti­ma dr Aho­le; redov­no daje struč­ne save­te u jutar­njim tele­vi­zij­skim emi­si­jama, a inter­vju­i­sa­li su je i Dagens Nyheter (DN), Sven­ska Dag­bla­det (SvD), Vec­kans Affärer, Modern Psykolo­gi, Damer­nas Värld, Tara i mno­gi dru­gi.

Ange­la je pret­hod­no obja­vi­la knji­ge Kon­sten att göra intryck [Umet­nost osta­vlja­nja uti­ska] („Natur & Kul­tur”, 2016) i Dina dolda drivkrafter [Vaši skriveni motivi] („Roos & Tegnér”, 2020). Osim u Šved­skoj, Ange­li­ne knji­ge obja­vlje­ne su ili se izda­ju u Veli­koj Bri­ta­ni­ji, Austra­li­ji i dru­gim zemlja­ma engle­skog govor­nog pod­ruč­ja, Rusi­ji, Kini, Fin­skoj, Kore­ji, Taj­va­nu, Ukra­ji­ni i Litva­ni­ji.

Više o Ange­li ili nje­nim knji­ga­ma i govo­ri­ma može­te pro­na­ći ovde:
Web sajt | Insta­gram | Youtu­be

Ostala izdanja iz ove edicije: